STANOVY občianskeho združenia

Slovenské protifašistické hnutie

Článok I.

Všeobecné ustanovenia 

 1. Občianske združenie - Slovenské protifašistické hnutie (ďalej len „občianske združenie“) je dobrovoľným, nepolitickým a neziskovým záujmovým združením fyzických osôb, ktoré sú odporcami nacizmu a fašizmu v jeho historickej aj súčasnej podobe.
 2. Občianske združenie je právnickou osobou podľa zákona č. 83/1990 Zb., o združovaní občanov v znení neskorších predpisov.
 3. Názov občianskeho združenia je: Slovenské protifašistické hnutie.
 4. Sídlo a korešpondenčná adresa občianskeho združenia je Dolný Harmanec 83, 976 03 Harmanec, Slovenská republika.

Článok II.

Poslanie a ciele

 1. Poslaním občianskeho združenia je podporovanie zachovania historickej pamäti a tradícií boja proti fašizmu za slobodu a demokraciu v súvislosti so zachovaním odkazu protifašistického odboja doma aj v zahraničí, Slovenského národného povstania a oslobodenia od nacizmu a fašizmu.
 2. Občianske združenie odmieta všetky snahy o znevažovanie miesta a významu Slovenského národného povstania v slovenských dejinách, popieranie holokaustu a skresľovanie výsledkov 2. svetovej vojny, ako aj snahy o rehabilitáciu ľudáckeho režimu na Slovensku a glorifikáciu jeho vedúcich predstaviteľov.
 3. Cieľom občianskeho združenia je najmä:
 4. presadzovať kontinuálne vzdelávanie o historickej podstate vzniku a priebehu nacistických a fašistických režimov s dôrazom na ich prejavy na Slovensku v rokoch 1939 až 1945, ako aj ich súčasné prejavy v politike a spoločnosti,
 5. organizovať domáce a medzinárodné podujatia a semináre s cieľom prehlbovať vedomosti o boji za oslobodenie a jeho význame pre spoločnosť,
 6. upozorňovať spoločnosť a verejne vystupovať proti extrémistickým silám a ďalším prejavom extrémnych síl špecifikovaných v zákone č. 487/2013 Z. z. o protifašistickom odboji, postavení a pôsobnosti Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov,
 7. organizovať s spolupodieľať sa na organizácií osláv, spomienkových stretnutí, pietnych aktov a obdobných aktivít k výročiu Slovenského národného povstania, Dňu hrdinov Karpatsko-duklianskej operácie, Dňu víťazstva nad fašizmom a oslobodeniu obcí a miest,
 8. iniciovať v orgánoch štátnej správy a samosprávy stálu starostlivosť o ochranu a údržbu vojnových cintorínov, vojnových hrobov, pamätníkov, pomníkov a pamätných tabúľ padlých protifašistických bojovníkov v Slovenskom národnom povstaní a osloboditeľov v 2. svetovej vojne,
 9. reprezentovať občianske združenie na spoločenských, kultúrnych a iných verejnoprospešných podujatiach doma i v zahraničí,
 10. spolupracovať v zmysle svojho poslania a cieľov s ostatnými organizáciami, združeniami alebo inými právnickými a fyzickými osobami, so štátnymi a neštátnymi inštitúciami doma i v zahraničí, udržiavať a rozvíjať priateľské vzťahy s protifašistickými organizáciami,
 11. spolupracovať s európskymi a svetovými občianskymi združeniami, nadáciami a vzdelávacími inštitúciami s cieľom vytvárať a šíriť protifašistické projekty a idei,
 12. participovať na aktivitách občianskych združení, nadáciách a iných komunít  s obdobným poslaním a to doma i v zahraničí,
 13. chrániť práva a záujmy svojich členov súvisiace s činnosťou občianskeho združenia,
 14. vytvárať ekonomické, materiálno-technické, personálne, administratívne, sociálne, ekologické, bezpečnostne a iné podmienky na činnosť občianskeho združenia ako celku i jeho členov,
 15. organizačne a materiálne zabezpečovať pomoc, podporu a iné aktivity v súlade s cieľmi svojej činnosti, na ktoré bolo občianske združenie založené, a to tak samostatne, ako aj s inými občianskymi združeniami, nadáciami alebo s inými tretími osobami, a
 16. vykonávať ďalšie výslovne neuvedené aktivity, ktoré sú zamerané na napĺňanie cieľov občianskeho združenia.

Článok III.

Členstvo v občianskom združení

 1. Členstvo v občianskom združení je dobrovoľné.
 2. Občianske združenie tvoria zakladajúci členovia, riadni členovia a čestní členovia.
 3. Členom občianskeho združenia môžu byť fyzické osoby, ktoré súhlasia so stanovami a cieľmi občianskeho združenia a podajú písomnú prihlášku za člena občianskeho združenia.
 4. Riadnym členom občianskeho združenia sa môže stať účastník boja proti fašizmu a za oslobodenie v 2. svetovej vojne a pozostalí po tejto osobe, občan poškodený režimom Slovenskej republiky z rokov 1939 – 1945 z politických a rasových dôvodov a ich rodinní príslušníci a fyzická osoba, ktorá súčasne spĺňa nasledovné podmienky:
 5. je plne spôsobilá na právne úkony,
 6. má záujem aktívne participovať na činnostiach organizovaných občianskym združením,
 7. súhlasí so stanovami a cieľmi občianskeho združenia,
 8. je bezúhonná (nebola právoplatne odsúdená za úmyselný trestný čin).
 9. Čestným členom môže byť bezúhonná a morálna osoba, ktorá svojou prácou a postojmi v politickom, verejnom či súkromnom živote napĺňa ciele činnosti tohto občianskeho združenia. Čestného člena navrhuje a odsúhlasuje svojím rozhodnutím predseda občianskeho združenia.
 10. O prijatí za člena občianskeho združenia rozhoduje na základe prihlášky predseda občianskeho združenia.
 11. Členstvo vzniká dňom prijatia za člena občianskeho združenia.
 12. Zánik členstva v občianskom združení je možný:
 13. vystúpením z občianskeho združenia písomným oznámením člena občianskeho združenia predsedovi občianskeho združenia,
 14. úmrtím člena občianskeho združenia,
 15. zánikom občianskeho združenia bez právneho nástupcu,
 16. vylúčením z občianskeho združenia na základe rozhodnutia valného zhromaždenia, a to najmä v týchto prípadoch:
 17. člen občianskeho združenia koná v rozpore s cieľmi alebo záujmami občianskeho združenia,
 18. člen občianskeho združenia poškodzuje dobrú povesť občianskeho združenia,
 19. člen občianskeho združenia opakovane porušuje svoje povinnosti člena,
 20. člen občianskeho združenia spôsobil svojím konaním občianskemu združeniu škodu,
 21. člen občianskeho združenia prestal spĺňať podmienky členstva v občianskom združení.
 22. Členstvo v občianskom združení je nezlučiteľné s členstvom v neonacistických organizáciách, neofašistických a extrémistických stranách a spoločenských organizáciách.

Článok IV.

Práva a povinnosti členov

 1. Zakladajúci a riadny člen má právo najmä:
 2. podieľať sa na činnosti občianskeho združenia,
 3. voliť a byť volený do orgánov občianskeho združenia,
 4. hlasovať na valnom zhromaždení s počtom hlasovacích práv ako ustanovujú stanovy,
 5. obracať sa na orgány združenia s podnetmi a sťažnosťami a žiadať ich o stanovisko,
 6. byť informovaný o rozhodnutiach orgánov občianskeho združenia,
 7. zúčastňovať sa zasadnutí orgánov občianskeho združenia,
 8. podávať návrhy na zmeny stanov a vnútroorganizačných predpisov občianskeho združenia.
 9. Povinnosti člena sú najmä:
 10. dodržiavať stanovy občianskeho združenia,
 11. plniť uznesenia orgánov občianskeho združenia,
 12. aktívne sa podieľať na činnostiach organizovaných občianskym združením,
 13. zdržať sa konania, ktoré by bolo v rozpore so záujmami občianskeho združenia,
 14. chrániť, opatrovať a zveľaďovať majetok slúžiaci k napĺňaniu cieľov občianskeho združenia,
 15. platiť členské príspevky, ak sa tieto odsúhlasia na valnom zhromaždení občianskeho združenia.
 16. Čestný člen má právo:
 17. obracať sa na orgány združenia s námetmi, návrhmi a sťažnosťami, zúčastňovať sa valného zhromaždenia bez hlasovacieho práva,
 18. byť informovaný o činnosti a rozhodnutiach orgánov občianskeho združenia.
 19. Čestný člen má povinnosť dodržiavať stanovy občianskeho združenia.

Článok V.

Orgány občianskeho združenia

 1. Orgánmi občianskeho združenia sú:
 2. valné zhromaždenie,
 3. predseda občianskeho združenia.
 4. Do orgánov občianskeho združenia môžu byť volené fyzické osoby, ktoré sú zakladajúcimi alebo riadnymi členmi občianskeho združenia.
 5. Tieto fyzické osoby sú do orgánov občianskeho združenia volené na časovo neobmedzenú dobu.

Článok VI.

Valné zhromaždenie

 1. Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom združenia.
 2. Valné zhromaždenie je tvorené všetkými členmi združenia.
 3. Valné zhromaždenie sa schádza podľa potreby najmenej však raz za kalendárny rok, alebo ak o jeho zvolanie požiada najmenej tretina všetkých členov združenia, a to do 30 dní od podania žiadosti. Rokovania valného zhromaždenia zvoláva a riadi predseda občianskeho združenia, alebo ním poverená osoba. Valné zhromaždenie môže zvolať člen občianskeho združenia, ak to vyžadujú záujmy občianskeho združenia a predseda občianskeho združenia valné zhromaždenie nezvolal a o zvolanie požiadala aspoň tretina všetkých členov združenia. Valné zhromaždenie je uznášania schopné, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých jeho členov. Valné zhromaždenie rozhoduje nadpolovičnou väčšinou prítomných členov.
 4. Termín konania valného zhromaždenia určí zvolávateľ a oznámi ho členom občianskeho združenia vyvesením pozvánky v sídle občianskeho združenia a zašle o tom písomné oznámenie každému členovi najmenej 5 dní predo dňom konania valného zhromaždenia spolu s programom valného zhromaždenia. Valné zhromaždenie sa môže konať aj bez splnenia podmienok na jeho zvolanie, ak s tým vyslovia súhlas všetci členovia občianskeho združenia.
 5. Hlasovacie právo zakladajúcich a riadnych členov občianskeho združenia sa vykonáva verejným alebo tajným hlasovaním. O spôsobe hlasovania rozhodujú zakladajúci a riadni členovia občianskeho združenia zúčastnení na valnom zhromaždení.
 6. Valné zhromaždenie najmä:
 7. schvaľuje zmeny a doplnky stanov občianskeho združenia,
 8. volí a odvoláva predsedu občianskeho združenia a rozhoduje o jeho odmeňovaní,
 9. schvaľuje plán činnosti a výročnú správu,
 10. schvaľuje rozpočet a správu o hospodárení,
 11. rozhoduje o zrušení občianskeho združenia,
 12. rozhoduje o zriadení organizačných jednotiek občianskeho združenia, ktoré nebudú konať vo svojom mene.
 13. Valné zhromaždenie môže na zabezpečovanie svojej činnosti:
 14. zriaďovať sekretariát, kanceláriu a pod.,
 15. ustanovovať koordinátora, ktorý môže byť v pracovnom pomere,
 16. prijímať ďalších zamestnancov do pracovného pomeru.

Článok VII.

Predseda občianskeho združenia

 1. Predseda občianskeho združenia (ďalej len „predseda“) je výkonným a štatutárnym orgánom občianskeho združenia.
 2. V mene občianskeho združenia koná a podpisuje predseda samostatne. Podpisovanie v mene občianskeho združenia sa uskutočňuje tak, že k názvu občianskeho združenia predseda pripojí svoj podpis.
 3. Predsedu volí a odvoláva valné zhromaždenie. Prvým predsedom občianskeho združenia je pán Stanislav Mičev, trvale bytom Banská Bystrica, Slovenská republika, štátny občan Slovenskej republiky.
 4. Za predsedu môže byť zvolený len člen občianskeho združenia, ktorý je plne spôsobilý na právne úkony a je bezúhonný.
 5. Predseda je za svoju činnosť zodpovedný valnému zhromaždeniu. Rozhoduje o všetkých záležitostiach občianskeho združenia, ktoré nie sú stanovami vyhradené do pôsobnosti valného zhromaždenia, pričom najmä:
 6. zvoláva a riadi zasadnutia valného zhromaždenia,
 7. zabezpečuje realizáciu rozhodnutí valného zhromaždenia,
 8. riadi činnosť občianskeho združenia v období medzi zasadnutiami valného zhromaždenia,
 9. v prípade sporu medzi orgánmi občianskeho združenia a jeho členmi plní funkciu rozhodcovského orgánu, ak nie je sám spornou stranou.
 10. Funkcia predsedu zaniká:
 11. vzdaním sa funkcie,
 12. odvolaním predsedu z funkcie,
 13. zánikom členstva v občianskom združení
 14. uplynutím funkčného obdobia, ak bol predseda zvolený na časovo obmedzené funkčné obdobie.
 15. Valné zhromaždenia môže predsedu odvolať z funkcie, ak:
 16. bol právoplatne odsúdený za trestný čin spáchaný v súvislosti s výkonom svojej funkcie, alebo za úmyselný trestný čin,
 17. opakovane poruší stanovy občianskeho združenia,
 18. o to sám požiada.
 19. Na zvolenie alebo odvolanie predsedu je potrebný súhlas aspoň dvojtretinovej väčšiny hlasov všetkých členov valného zhromaždenia.

Článok VIII.

Hospodárenie občianskeho združenia

 1. Hospodárenie občianskeho združenia sa uskutočňuje podľa schváleného rozpočtu.
 2. Občianske združenie hospodári s hnuteľným i nehnuteľným majetkom občianskeho združenia podľa platných právnych predpisov.
 3. Hospodárenie a účtovanie združenia sa uskutočňuje v súlade s platným právnym poriadkom Slovenskej republiky. Všetky finančné prostriedky sa ukladajú na samostatný účet, zriadený na tento účel v peňažnom ústave.
 4. Zdrojmi majetku sú zákonom dovolené finančné a iné prostriedky vo forme:
 5. členských príspevkov,
 6. grantov získaných na realizáciu projektov,
 7. príspevkov získaných od nadácií na realizáciu projektov a činnosť občianskeho združenia,
 8. sponzorských príspevkov (darov) fyzických a právnických osôb z tuzemska i zo zahraničia,
 9. úrokov z finančných prostriedkov v peňažnom ústave,
 10. pôžičiek a úverov získaných z peňažných ústavov,
 11. prostriedky nadobudnutých z poukázaných 2% resp. 3% zo zaplatenej dane,
 12. dotácií,
 13. dedičstva,
 14. príjmov z vlastnej činnosti,
 15. výnosov zo vzdelávacích a spoločenských akcií,
 16. príjmov z predaja majetku občianskeho združenia.
 17. Výnosy z majetku a vlastnej činnosti môžu byť použité alebo darované len na podporu cieľov občianskeho združenia.
 18. Prostriedky občianskeho združenia možno použiť na plnenie cieľov a poslania v súlade s Článkom I, bežné výdavky a režijné náklady.
 19. Občianske združenie môže na zabezpečenie financovania cieľov a aktivít uvedených v Článku II. vykonávať doplnkovú podnikateľskú činnosť:
 20. organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí,
 21. vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti,
 22. služby súvisiace s produkciou filmov, videozáznamov a zvukových nahrávok.
 23. Združenie môže vyvíjať doplnkové podnikateľské aktivity len v súlade s cieľmi a aktivitami združenia podľa osobitných predpisov a zisk z doplnkových podnikateľských aktivít bude použitý na financovanie združenia v rámci cieľov a aktivít uvedených v Článku II. týchto stanov.
 24. Hospodárenie sa uskutočňuje podľa schváleného rozpočtu a riadi sa zásadami riadneho finančného hospodárenia.

Článok IX.

Zrušenie a zánik združenia

 1. Občianske združenie sa zrušuje:
 2. dobrovoľným rozpustením občianskeho združenia,
 3. zlúčením s iným občianskym združením,
 4. právoplatným rozhodnutím súdu v trestnom konaní,
 5. právoplatným rozhodnutím Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) o jeho rozpustení
 6. vyhlásením konkurzu alebo zamietnutím návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku.
 7. O dobrovoľnom rozpustení občianskeho združenia a o zlúčení občianskeho združenia s iným združením rozhoduje valné zhromaždenie nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých členov.
 8. Združenie zaniká ku dňu výmazu z registra mimovládnych neziskových organizácií.
 9. Pri zrušení združenia podľa Článku IX. ods. 1 písm. c) a d) stanov vykoná likvidáciu likvidátor určený ministerstvom. Pri zrušení združenia podľa Článku IX. ods. 1 písm. a) a b) stanov vykoná likvidáciu likvidátor vymenovaný valným zhromaždením. Na likvidáciu občianskeho združenia sa primerane použijú ustanovenia §70 až §75k zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.
 10. V prípade likvidácie občianskeho združenia likvidátor najskôr vyrovná všetky záväzky a zvyšný majetok občianskeho združenia môže protokolárne odovzdať občianskemu združeniu s podobnými cieľmi alebo na verejnoprospešné a charitatívno-humánne účely alebo členovi občianskeho združenia. O tom, na ktorú organizáciu bude majetok občianskeho združenia prevedený rozhodne valné zhromaždenie.
 11. Združenie je povinné uvádzať svoj názov spoločne s dodatkom označujúcim jeho súčasný právny stav, najmä s dodatkom "v likvidácii" alebo "v konkurze".
 12. Likvidátor podá návrh na výmaz ministerstvu do 15 dní po ukončení likvidácie občianskeho združenia.

Článok X.

Záverečné ustanovenia

 1. Občianske združenie je založené v zmysle zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov.
 2. Návrh stanov bol prerokovaný a schválený na zasadnutí prípravného výboru dňa 29.08.2023.
 3. Členovia prípravného výboru sa dňom registrácie združenia stávajú zakladajúcimi členmi združenia. Vo svojich aktivitách oznámia verejnosti vznik združenia, predstavia ciele, aktivity a oboznámia potenciálnych členov s podmienkami združenia na prijatie.
 4. Združenie vzniká dňom registrácie Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky.
 5. Otázky neupravené týmito stanovami sa riadia všeobecne záväznými právnymi predpismi.

 

 

 

 

 

 

Facebook  Slovenské protifašistické hnutie  YouTube